Cohort Ward

Cohort Ward

Cohort Ward

แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงหอพักสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยปรับปรุงจากหอพักผู้ป่วยปกติ อ้างอิงเอกสาร ก.36/มี.ค./63 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  1. หอพักผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ต้องถูกกั้น แยกออกจากบริเวณรอบข้าง ได้แก่ เคาน์เตอร์พยาบาล หรือห้องพักแพทย์อย่างชัดเจน และอากาศภายในหอพักผู้ป่วยต้องไม่แพร่กระจายสู่บริเวณรอบข้างจึงออกแบบให้อากาศในห้องมี ความดันเป็นลบ
  2. การระบายอากาศออกแบบไม่น้อยกว่า 12-15 ACH หรือ 300 CFM /เตียง ตำแหน่งของหัวระบายอากาศวางไว้เหนือหัวเตียงผู้ป่วย หรือสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อควบคุมความเข้มข้นของเชื้อโรคภายในห้องให้ต่ำที่สุด ช่วยให้โอกาสการติดเชื้อลดต่ำลงที่สุด การระบายอากาศชนิดของตัวกรองและตำแหน่งที่ปล่อยทิ้งจัดการแบบเดียวกับห้อง AIIR
  3. การเติมอากาศเข้าสู่ในหอพักผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10-12 ACH หรือ 225 CFM /เตียง อากาศที่เติมเข้าภายในห้องเป็นอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก 100% และควรผ่านเครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นก่อนเติมเข้าภายในห้อง ไม่ควรนำอากาศภายในห้องมาหมุนเวียนใช้หากไม่ได้กรองผ่าน HEPA Filter class H13 EN1822:2007 ตำแหน่งที่เติมให้จัดการแบบเดียวกับห้อง AIIR
  4. การหมุนเวียนอากาศภายในห้องสามารถกระทำได้โดยให้อากาศผ่านการกรองด้วย HEPA Filter class H13 EN1822:2007 ซึ่งแผ่นกรองต้องมีใบรับประกันการทดสอบรั่วจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ความเข้มข้นของเชื้อโรคภายในห้องยิ่งลดต่ำลง ตำแหน่งปล่อยอากาศบริสุทธิ์ควรอยู่ตรงข้ามกับหัวระบายอากาศ
  5. อุปกรณ์ตรวจวัดความดันตกคร่อมของแผ่นกรองให้จัดการเช่นเดียวกับตู้ Airborne Infection Isolation Unit (AIIU) ต้องสามารถสังเกตุได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา
  6. ออกแบบให้มี ห้อง ANTE สำหรับแพทย์หรือพยาบาลใช้เก็บของสะอาด และเตรียมตัวก่อน-หลังเข้าตรวจผู้ป่วย โดย ห้อง ANTE ควรมีความดันสูงกว่าห้องพักผู้ป่วย แต่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับทางเดินด้านนอกหอพักผู้ป่วย
  7. ช่องทางเดินสำหรับผู้ป่วยสำหรับเข้าห้องน้ำและประตูทางเข้า-ออก ต้องแยกออกจากกันเด็ดขาดกับของบุคลากรทางการแพทย์
  8. ประตูเข้าออกเป็นชนิด ซีลสนิท ป้องกันอากาศรั่วเข้า-ออกได้ง่าย และต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ผนังและฝ้าเพดานในห้องต้องเรียบไร้รอยต่อ สีที่ใช้ต้องเป็นเกรดที่เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทาน

**การออกแบบหอพักผู้ป่วยประเภทนี้ประยุกต์มาจากห้อง AIIR ท่านสามารถดูรายละเอียด งานปรับปรุงห้อง AIIR ควบคู่เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจได้