Modified AIIR

Modified AIIR

Normal
Type 01
Type 02
 

Show Filter
ISOLATE ROOM
ANTE ROOM
PRESSURE < -7.5Pa
PRESSURE < -2.5Pa

Airborne Infection Isolation Room (AIIR)

ห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเขื้อทางเดินหายใจปรับปรุงจากห้องพักพิเศษใช้สำหรับแยกผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นอ้างอิงเอกสาร ก.36/มี.ค./2563 ภายในห้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้อง ANTE และ ห้อง Isolation โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ห้อง ANTE ออกแบบไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและของสะอาด ห้องนี้มีลักษณะเป็น Airlock โดยออกความดันต่ำกว่าทางเดินภายนอกห้องไม่น้อยกว่า -2.5 Pa เพื่อป้องกันอากาศจากห้องแยกโรคไหลออกด้านนอก ห้องนี้ยังมีไว้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์เตรียมตัวทั้งก่อน-หลังการตรวจผู้ป่วย
 2. ห้อง Isolation หรือห้องแยกโรค ออกแบบให้มีการระบายอากาศสู่ภายนอกอัตราการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 12-15 ACH เพื่อลดความเข้มข้นขอบเชื้อโรคภายในห้องให้ต่ำที่สุด ตำแหน่งของหัวระบายอากาศถูกติดตั้งไว้บริเวณหัวเตียงเหนือศีรษะผู้ป่วยหรือสูงจากพื้นมากกว่า 1 เมตรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ ณ จุดที่มีโอกาสแพร่เชื้อ ความดันภายในห้องเมื่อเทียบกับทางเดินนอกห้องออกแบบให้มีค่าไม่น้อยกว่า -7.5 Pa เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศออกสู่ภายนอก การออกแบบทั้งหมดนี้เพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากเชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องให้ต่ำที่สุด
 3. การระบายอากาศต้องกระทำด้วยความปลอดภัย โดยทั่วไปหากระบายอากาศสู่ด้านนอกโดยตรงตำแหน่งที่ปล่อยทิ้งต้องปลอดภัยและต้องอยู่เหนือบริเวณพักอาศัยไม่น้อยกว่า 8 เมตร หรืออาจระบายอากาศผ่าน Airborne Infection Isolation Unit(AIIU) ซึ่งภายในติดตั้ง UVC และ HEPA Filter ที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ
 4. การเติมอากาศบริสุทธิ์ ถูกออกแบบให้มีค่าไม่น้อยกว่า 10-12 ACH โดยตำแหน่งที่เติมอากาศนิยมเติม 2 จุดได้แก่ ห้อง ANTE บริเวณตรงข้ามกับช่องระบายอากาศ และห้อง Isolation บริเวณปลายเตียง ลมบริสุทธิ์ที่เติมเข้ามาเป็นลมที่มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นจากเครื่องส่งลมเย็นและควรมีการกรองอากาศให้สะอาดด้วย Pre Filter class G4 และ Medium Filter class F8 EN779:2012 การเติมอากาศบริสุทธิ์ยังเป็นการช่วยเจือจางความเข้มข้นของเชื้อโรคภายในห้องให้เร็วขึ้น ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ทำให้ผู้ป่วยพักได้สบายขึ้น
 5. การหมุนเวียนอากาศ เป็นอีกวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานนอกเหนือจากการเติมอากาศบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องจัดการให้อากาศที่หมุนเวียนผ่านการกรองด้วย HEPA Filter class H13 EN1822:2007 ซึ่งมีใบรับรองการทดสอบรั่วจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ การหมุนเวียนอากาศนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยให้อากาศภายในห้องสะอาด ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้สะดวกกว่าการเติมอากาศบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว
 6. มาตราฐานอุปกรณ์
  • ความดันตกคร่อมระหว่างห้อง และความดันของ HEPA Filter ทุกตัวต้องแสดงด้วย Pressure Gage ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตุได้ง่าย
  • พัดลมระบายอากาศ และเติมอากาศต้องสามารถปรับเพิ่มปริมาณลมได้ เพื่อรักษาปริมาณลมให้คงที่เมื่อผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter ที่ถูกใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
  • UVC ต้องมีอุปกรณ์บอกจำนวนชั่วโมงเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนเมื่อครบอายุงาน
  • อุปกรณ์ทุกชนิดต้องสามารถถอดออก หรือติดตั้งได้สะดวกเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา
 7. บานประตูทุกบานในห้อง ซีลปิดรอย ต่อสนิท โคมไฟและช่องเปิดต่างๆซีลปิดให้สนิทเพื่อลดการรั่วไหลของอากาศเข้า-ออกจากห้อง
 8. ฝ้าเพดานเป็นชนิด ฉาบเรียบ ไร้รอยต่อทาสีที่สามารถทำความสะอาดได้ ผนังเรียบไร้รอยต่อทาสีชนิดที่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี